Erkeklerde Benlik Kavramı

  1. Anasayfa
  2. Psikoloji
  3. Erkeklerde Benlik Kavramı
Erkeklerde Benlik Kavramı

Erkeklerde Benlik Kavramının Netliğinin Mutlak Gerçek İhtiyacı ile Problem Çözme ve Stres Belirtileri Değişkenleri Arasındaki İlişkideki Aracılık Rolünün İncelenmesi

 

Öz:

Bireylerin benlik keşfi aşamasında benliklerine ilişkin mutlak bilgiler edinmek istedikleri görülmektedir. Kendilerine ilişkin mutlak bilgi edinmek isteyen kişilerin yüksek düzeyde soyut kendini analiz
eğilimlerinin olduğu belirtilmekte ve benliğin veya kişisel deneyimin arkasında yer alan gerçeklik ve aşırı
genel, üst düzey, her durumda geçerli gerçeklik olmak üzere benliğe ilişkin üst düzey temsillerden birisi olan
bu eğilim “mutlak gerçek ihtiyacı” (MGİ) olarak tanımlanmaktadır. Mutlak gerçek ihtiyacının yüksek
olduğu kişilerin kendilerine ilişkin mutlak bilgi elde etmek adına arayışa girdiklerinde, benlik kavramlarının
netliğinin azaldığı görülmektedir. Benlik kavramının netliği düşük olan bireylerin de problem çözme
konusunda sorun yaşadıkları ve yoğun stres belirtileri gösterdikleri gözlemlenmektedir. Benlik kavramının
netliği yüksek olan bireylerin yaşadıkları problemler karşısında daha sağlıklı başa çıkma stratejileri kullandıkları savunulmaktadır. Bu çalışmanın amacı, erkek bireylerde mutlak gerçek ihtiyacı değişkeninin stres
belirtileri ve problem çözme becerileri değişkenleri üzerindeki etkisinde benlik kavramının netliği değişkeninin aracı rolünün incelenmesidir. Çalışmanın katılımcılarını, 20-50 yaş arasındaki 200 erkek birey
oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında Demografik Bilgi Formu, Benlik Kavramının Netliği Ölçeği,
Mutlak Gerçek İhtiyacı Ölçeği, Stres Belirtileri Ölçeği ve Problem Çözme Envanteri kullanılmıştır.
Araştırmanın bulgularına göre, erkeklerde benlik kavramının netliği değişkeni mutlak gerçek ihtiyacı ile
stres belirtileri ve problem çözme değişkenleri arasındaki ilişkide aracı değişken rolü oynamaktadır.
Anahtar sözcükler: Benlik Kavramının Netliği, Mutlak Gerçek İhtiyacı, Stres Belirtileri, Problem Çözme

Makalenin PDF formatı için buraya tıklayınız.

Avatar

Gizem Akcan

Üyelik Tarihi:  5 Aralık 2018

2006 yılında Kocaeli Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimimi 2011 yılında ODTÜ Psikoloji Bölümünde Şeref Öğrencisi olarak tamamladım. Üniversite giriş sınavında aldığım derece nedeniyle lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimim boyunca TUBİTAK Üstün Başarı Bursu aldım. Üniversite eğitimim sırasında ODTÜ İşletme Bölümü’nde Girişimcilik programında yan dalımı tamamladım. Lisans eğitimim sırasında Hollanda Groningen University’de Psikoloji Bölümü’nde 6 ay süreyle Erasmus programına katıldım. Üniversite eğitimi süresince İstanbul Pandost Derneği’nin düzenlediği Obsesif Kompulsif Bozukluk, Panik Bozukluk ve Depresyon konularında eğitim ve workshoplara katıldım. ODTÜ İlkokul Çocuklarına Yardım Derneği’nde aktif olarak görev aldım. Lisans eğitimim devam ederken, Performans Kaygısının Sporcuların Başarısı Üzerindeki Etkisi, Liderliğin Olumlu ve Olumsuz Yanları, Mükemmelliyetçilik ve Kendi Kendini Kontrolün Bağışıklık Sistemi Üzerine Etkisi konulu proje çalışmaları ve sunumları yaptı. Daha sonra İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programından 2013 yılında mezun oldum. Bitirme tezimi ‘Mutlak Gerçek İhtiyacı Konusunda Ölçek Geliştirme Çalışması’ konusunda yaptım.
Yüksek Lisans eğitimim süresince Aile ve Çift Terapisi, Oyun Terapisi ve Lisrell Yapısal Eşitlik Modellemesi eğitimleri ve süpervizyonları aldım. Ayrıca, Kognitif Terapi ve Depresyon konusunda Dr. Emel Stroup tarafından verilen 2.5 saatlik Çalışma Grubu’na katıldım.
Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra İstanbul Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programını 2017 yılında bitirdim. Klinik Psikoloji Doktora tezimi ‘ Erkek Eşcinsellerde Erkek Eşcinsellerde Benlik Kavramının Netliği ve Mutlak Gerçek İhtiyacı Değişkenleri ile Problem Çözme ve Stres Belirtileri Değişkenleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi’ konusunda yaptım. Ulusal ve uluslar arası indeksli dergilerde yayınlanan Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makalelerim, yurt içi ve yurt dışı kongrelerde sunulan poster ve sözlü bildirilerim, panellerim bulunmaktadır.
Aynı zamanda Dr. Emel Stroop’un yanında asistan, Esra Erol Umut Evleri Projesi’nde gönüllü psikolog ve İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştım. Halen Bartın Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaktayım. Ayrıca, Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı, Psikoloji Bölüm Başkan Yardımcısı ve Bartın Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Uzun yıllar Prof.Dr. İlkay Kasatura Psikoterapi Merkezi, New Life Danışmanlık ve Psikolium Danışmanlık ve Koçluk Merkezi’nde terapist olarak çalıştım.